Stupanjem na snagu novog Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/2017) definirane su nove odredbe koje se tiču Elektroničkog očevidnika o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO).

Obveznici vođenja e-ONTO očevidnika su sve osobe koje su ishodovale dozvolu za gospodarenje otpadom, trgovac otpadom, osoba upisana u očevidnik reciklažnih dvorišta, davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i davatelj javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada.

Tvrtka Eko.-Adria d.o.o. organizira edukaciju za rad u e-ONTO aplikaciji na kojoj će se sudionici educirati o:

  • otvaranju e-ONTO aplikacije, registraciji i prijavi u sustav
  • otvaranju novog e-ONTO i e-ONTO-P obrasca
  • unosu podataka u e-ONTO i e-ONTO-P obrasce
  • otvaranju novog pratećeg lista e-PL-O
  • preuzimanju / odbijanju e-PL-O od strane prijevoznika
  • preuzimanju e-PL-O od strane preuzimatelja otpada
  • promjeni podataka u e-PL-O (inicirano od strane primatelja)
  • unosu korekcije stanja u e-ONTO obrazac
  • stornu zapisa u e-ONTO obrascu
  • zatvaranju ONTO / ONTO-P obrasca

Za bilo kakve upite oko edukacije obratite nam se na naš kontakt broj/e-mail.