Reference

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA – OCJENA O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ

· Plinara d.o.o.

– “Izgradnja solarne elektrane za vlastitu proizvodnju/potrošnju SE BOLERO I snage 330 kW, Pula, Istarska županija” – listopad 2021.

· 6. MAJ odvodnja d.o.o.

– “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Livade” – kolovoz 2016.

– “Sustav javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda” – AGLOMERACIJA UMAG – veljača 2017.

– „Postrojenje za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje naselja Krasica“ – veljača 2019.

– „Izmjena zahvata izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – AGLOMERACIJA UMAG“ – veljača 2021.

– “Izmjena zahvata sustava javne odvodnje otpadnih voda AGLOMERACIJA UMAG-SAVUDRIJA, Istarska županija” – prosinac 2021.

· ISTARSKI VODOVOD d.o.o.

– “Izgradnja sustava vodoopskrbe – vodovodni ogranak Purini na području Općine Lupoglav, Istarska županija” – svibanj 2021.

– “Izgradnja vodoopskrbnih ogranaka za područje Istarskog vodovoda d.o.o., Buzet, Istarska županija” – listopad 2021.

· IVS – ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o.

– „Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda naselja Katarina u Općini Pićan“ – kolovoz 2018.

– „Postrojenje za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje naselja Ružići u općini Sveta Nedjelja – prosinac 2018.

· USLUGA ODVODNJA d.o.o., Pazin

– „Izgradnja sustava odvodnje i pripadajućih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda općine Karojba, Istarska županija“ – srpanj 2020.

· Komunalac d.o.o., Biograd na Moru

– „Vodovodna i kanalizacijska mreža naselja Rabatin u Svetom Filipu i Jakovu“ – studeni 2018.

· ŠRD “UDICA” Umag

– “Postavljanje umjetnog podvodnog grebena u priobalju grada Umaga, Istarska županija”” – svibanj 2021.

· Općina Sv. Lovreč

– “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Selina – Jakići Dolinji” – svibanj 2016.

· Općina Vrsar

– “Izgradnja spoja Jadranska – Brionska ulica u Vrsaru” – srpanj 2016.

· PEDOM ASFALTI d.o.o.

– „Postojeća asfaltna baza Banje Selo – postrojenje kapaciteta 120 t/sat“ – srpanj 2019.

– „Postojeća asfaltna baza Banje Selo – dogradnja mobilnim postrojenjem vruće reciklaže“ – ožujak 2020.

· Montraker d.o.o.

– Izmjene programa praćenja stanja okoliša zahvata „Luka nautičkog turizma Funtana“ – rujan 2019.

– “Izmjene programa praćenja stanja okoliša zahvata „Luka Vrsar“ – rujan 2019.

· ADRIATIC YACHT CHARTER d.o.o.

– “Rekonstrukcija luke posebne namjene nautičke luke „PUNTICA“ u Medulinu, Istarska županija” – svibanj 2020.

· Općina Medulin

– „Uređenje obale u Vinkuranskoj uvali u Općini Medulin“ – ožujak 2017.

– “Nasipavanje obale na plažama Šćuza i Bijeca na području Općine Medulin” – listopad 2015.

– “Studija za uspostavu pomorskih kanala u Općini Medulin (Vižula, Šćuza-Paltana)” – kolovoz 2015.

· MEDUZA d.o.o.

– “Izgradnja plinske stanice za tekući dušik, Belajske Poljice, Karlovačka županija” – siječanj 2021.

· GADUS UMAG d.o.o.

– „Izgradnja i opremanje tvornice za preradu i pakiranje bakalara u Bujama, Istarska županija“ – studeni 2020.

· Diković j.d.o.o.

– “Opremanje vinarije te rekonstrukcija, dogradnja i opremanje destilerije u naselju Filipana, Istarska županija” – travanj 2021.

· GIACOMETTI-MOSCARDA, zajednički obrt za poljoprivredu

– “Ulaganje u opremanje vinarije Giacometti-Moscarda u Vodnjanu, Istarska županija” – svibanj 2021.

· MEMENTO MORIS

– “Ulaganje u opremanje vinarije u Loborici, Općina Marčana, Istarska županija” – svibanj 2021.

· LEONI EXPORT-IMPORT d.o.o.

– „Izgradnja gospodarske građevine (uljara), u naselju Farnažine, Istarska županija“ – travanj 2021.

· VINELUM obrt

– “Rekonstrukcija i prenamjena poslovne građevine (vinarski podrum) u gospodarsku građevinu (uljara), u naselju Vinela na području Grada Buja, Istarska županija” – rujan 2021.

· OPG GIUSEPPE LUPIERI

– „Postrojenje za proizvodnju maslinovog ulja – uljara LUPIERI, naselje Šišan, Istarska županija“ – travanj 2020.

· MATEO d.o.o.

– „Postrojenje za proizvodnju maslinovog ulja – uljara MATEO, Krk, Primorsko-goranska županija“ – svibanj 2020.

· Obrt STAR-CAR

– „Postrojenje za preradu maslinovog ulja – uljara STAR-CAR, Brtonigla, Istarska županija“ – travanj 2020.

· POLJOPRIVREDNA ZADRUGA SUPETAR

– „Pogon uljare s punionicom i sušara voća, povrća i ljekovitog bilja u sklopu proizvodno-poslovne zgrade u Supetru, Splitsko-dalmatinska županija“ – studeni 2019.

· ULJARA BAIOCO d.o.o.

– „Nova tehnološka oprema za proizvodnju maslinovog ulja – postojeća uljara BAIOCO“ – studeni 2019.

· Krošnjak Deni Theo

– “Izgradnja voćarskog i uljarskog pogona s pratećim zgradama i kušaonicama u Rovinjskom selu” – svibanj 2019.

· OPG CHIAVALON

– „Izgradnja uljare Chiavalon“ – srpanj 2017.

· OPG Vanđelić

– “Crpljenje podzemnih voda u svrhu navodnjavanja poljoprivrednih kultura u Općini Bale, Istarska županija” – listopad 2021.

· MAISTRA d.d.

– „Zahvaćanje podzemne vode na lokaciji Hotela Park u Rovinju“ – srpanj 2018.

· GENETICS CONSULTING d.o.o.

– „Rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena postojeće pršutarne u pivovaru s pratećim sadržajima“ – listopad 2018.

· Zračna luka Pula d.o.o.

– „Rekonstrukcija putničke zgrade i rekonstrukcija i proširenje postojećih kolnih i parkirnih površina Zračne luke Pula d.o.o.“ – studeni 2017.

OSTALI DOKUMENTI – ELABORATI ZAŠTITE OKOLIŠA

 1. Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 103 “Ulaganje u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja EU standarda”:
 • Obrt „Agro-Millo” – Ulaganje u opremanje uljare i pročišćavanje otpadnih voda
 • Zajednički obrt Vina Cattunar – Ulaganje u opremanje vinskog podruma
 • Stancija St Antonio – Ulaganje u opremanje uljare
 • Obrt za preradu maslina Zanini – Ulaganje u opremanje uljare
 1. Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 101: »ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA U SVRHU RESTRUKTURIRANJA I DOSTIZANJA STANDARDA ZAJEDNICE«
 • ČEKO-poljoprivredni obrt – ulaganje u mehanizaciju
 • IPŠA d.o.o. – ulaganje u mehanizaciju
 • OPG Marjanović – Restrukturiranje maslinika i izgradnja sustava navodnjavanja
 1. Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“
 • Drvene kuće d.o.o. – Izgradnja gospodarske građevine ugostiteljsko turističke namjene i pomoćnog objekta
 • Guranis, Obrt za turizam, trgovinu i usluge – Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine i dovođenje u ugostiteljsko-turističku namjenu na seoskom gospodarstvu
 • Orkan Energija d.o.o. – Izgradnja i opremanje energane na biomasu
 1. Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz strukturnih fondova
 • TZO Tar-Vabriga – Ekomuzej maslinovog ulja
 • Grad Krk – Rekonstrukcija građevine u Krku i prenamjena u MMC
 1. Elaborat zaštite okoliša za ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu
 • Grad Novalja – Izgradnja vodoopskrbe naselja Borovićevi stani
 1. Elaborat zaštite okoliša za dodjelu koncesije za luku nautičkog turizma
 • Adriatic Yacht Charter
 1. Elaborat za pripremu projekta čišćenja mulja pulske luke
 • Luka Pula

OPERATIVNI PLAN interventnih mjera u slučaju izvanrednog događaja koji uključuje opasne tvari prema Seveso Direktivi

 • Agromais d.o.o. – rujan 2021.

OPERATIVNI PLAN INTERVENCIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

 • Plinara d.o.o., Pola Textile d.o.o., Solaris d.o.o., Bojoplast d.o.o.

OPERATIVNI PLAN INTERVENTNIH MJERA U SLUČAJU IZNENADNOG ZAGAĐENJA VODA

 • Zračna luka Pula d.o.o., Alca Zagreb d.o.o., Plinara d.o.o., Tommaić – commerce d.o.o., Moto-Ris d.o.o.

OPERATIVNI PLAN INTERVENCIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

 • Plinara d.o.o., Pula
 • Alca Zagreb d.o.o.
 • Zračna luka Pula d.o.o.

OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA SLUČAJ IZVANREDNOG DOGAĐAJA

 • NPKLM Vodovod d.o.o., Korčula

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

JLS: Bale (2017.-2022.), Barban (2014., 2017.-2022.), Bibinje (2017.-2020.), Brela (2018.-2022.), Brod Moravice (2018.-2023.), Buje (2017.-2022.), Cerovlje (2017.-2022.), Crikvenica (2018.-2023.), Crnac (2014., 2018.-2023.), Delnice (2018.-2023.), Dubrovačko Primorje (2014.), Dugi Rat (2017.-2020.), Fažana (2014., 2018.-2023.), Fužine (2017.-2020.), Garešnica (2017.-2022.), Gračišće (2017.2022.), Gornja Rijeka (2018.-2023.), Grožnjan (2017.2022.), Kanfanar (2018.-2022.), Karojba (2017.-2022.), Klana (2014., 2018.2023.), Ližnjan (2017.-2022.), Lokve (2018.-2023.), Lopar (2017.2022.), Lovran (2017.2022.), Lupoglav (2017.-2022.), Mali Lošinj (2017.2022.), Marčana (2014., 2017.-2022.), Matulji (2017.-2022.), Medulin (2013., 2017.-2022.), Mljet (2018.-2023.), Motovun (2017.-2022.), Mošćenička Draga (2017.-2022.), Mrkopalj (2018.-2023.), Okrug (2017.-2022.), Omiš (2017.-2022.), Opatija (2017.-2022.), Pazin (2017.-2022.), Pirovac (2017.-2022.), Plitvička jezera (2014., 2017.-2022.), Posedarje (2018.-2022.), Preko (2017.-2022.), Rakovica (2017.-2022.), Ravna Gora (2018.-2023.), Skrad (2018.-2023.), Ston (2014.), Sv. Lovreč (2017.-2022.), Sv. Petar u Šumi (2017.-2022.), Svetvinčenat (2017.-2022.), Tinjan (2017.-2022.), Tkon (2017.-2022.), Vinodolska općina (2018.-2023.), Vir (2014., 2018.-2022.), Višnjan (2014., 2018.-2023.), Vodnjan (2014., 2017.-2022.), Zadvarje (2017.-2022.), Zdenci (2014., 2017.-2022.), Žminj (2014., 2017.-2022.)

ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM

 • AMUS d.o.o. (2021.), Bibinjac d.o.o. (2021.), CONTRADA d.o.o. (2015., 2019., 2021.), Čisti otok d.o.o. (2018.), ČISTOĆA I ZELENILO d.o.o. Knin (2019.), DUNDOVO d.o.o. (2020.), EKO-MURVICA d.o.o. (2021.), FERUM ET METTALLUM d.o.o. (2015.), GKD Senj, Komunalac d.o.o. (2014.), Komunalac d.o.o. Korenica (2015.), Komunalac d.o.o. Delnice (2015.), Komunalac d.o.o. Jurdani (2014.), MED EKO SERVIS d.o.o. (2016.), Čistoća Pag d.o.o. (2016., 2021.), PEDOM ASFALTI d.o.o. (2019.), Tržnica d.o.o. (2014.), VRILO d.o.o. (2015.)

ELABORAT USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S MJERAMA ZAŠTITE OKOLIŠA

 • Elaborat usklađenosti glavnog projekta s mjerama zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za UPOV Umag – listopad 2021.
 • Elaborat usklađenosti glavnog projekta s mjerama zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za UPOV Novigrad – rujan 2021.

 IZRADA PRAVILNIKA O RADU I ODRŽAVANJU OBJEKATA ZA ODVODNJU I UREĐAJE ZA OBRADU OTPADNIH VODA

 • Zračna luka, Alca Zagreb d.o.o., Plinara d.o.o.

IZRADA PRAVILNIKA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

 • Zračna luka Pula d.o.o,, Alca Zagreb d.o.o., Uljara Zanini, Alca Zagreb d.o.o., Plinara d.o.o., Pola Textile d.o.o., Avangard Shipyards d.o.o., Tehmont INC d.o.o., Istrayachting d.o.o., Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula

IZRADA AKCIJSKOG PLANA USPOSTAVE SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM

 • Akcijski plan uspostave sustava gospodarenja otpadom za područje Liburnije i zaleđa

SAVJETOVANJE PO PITANJIMA ZAŠTITE OKOLIŠA

 • Punta Skala d.o.o. – Grupacija Falkensteiner (2019.)
 • Adriatic Yacht Charter (2010.-…), Almi d.o.o. (2010.-…), Nauticar d.o.o. (2012.-…), Prestige Yacht d.o.o. (2012.-…), Istrayachting d.o.o. (2020.-…),
 • Županijska lučka uprava Poreč (2012.-…), Lučka uprava Rovinj (2012.-…), Lučka uprava Pula-Bunarina (2017.-…), LUKA VOLME d.o.o. (2020.-…)
 • Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula (2012.-…), Dom za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj (2012.-…), Dom za starije osobe Novigrad (2011.-…), Dom za starije i nemoćne osobe Atilio Gamboc Umag (2017.-…), Dom za starije i nemoćne osobe Poreč (2017.-…)
 • Brioni d.d. (2011.-…), Auto Centar Poreč d.o.o. (2012.-…), Auto klub Pazin (2013.-…), Auto Radolović d.o.o. (2010.-…), Obrt Hrvatin (2012.-…), Auto kuća Cerin d.o.o. (2015.-…), Auto Kuća Košara d.o.o. (2010.-…), Mohorović d.o.o. (2011.-…), Moto-Ris d.o.o. – Zagreb (2011.-…), Pajca d.o.o. (2011.-…), OPEL servis-Auto Ladavac (2016.-…), Auto Benussi d.o.o. (2019.-…), B.SMART d.o.o. (2020.-…), Servis Šestan d.o.o. (2011.-…)
 • Zračna Luka Pula d.o.o. (2011, Plinara d.o.o. (2012.-…), Tržnica d.o.o. Pula (2012.-…), Pula Parking d.o.o. (2011.-…), PAB Akrapović d.o.o. (2011.-…), Benčić d.o.o. (2012.-…), Dese Elettronica d.o.o. (2011.-…), Datacol d.o.o. (2012.-…), Ferro trgovački obrt (2011.-…), Mago d.o.o. (2011.-…), Monte Giro d.o.o. Pula (2012.-…), ITALCRO d.o.o. (2016.-…), Zanitel d.o.o. (2011.-…), FILIX d.o.o. (2013.-…), Ličilac d.o.o. (2011.-…), EPROS d.o.o. (2020.-…), Hidraulika Cvitić obrt (2012.-…), Kanini d.o.o. (2018.-…), PEDOM ASFALTI d.o.o. Zagreb (2020.-…)
 • Obrt Black&Fixo (2011.-…), Bokavšek d.o.o. (2010.-…), Stolarija Vlado obrt (2011.-…)
 • Arty d.o.o. (2016.-…), Etikgraf d.o.o. (2011.-…), Etitrade d.o.o. (2011.-…),
 • Lago novo d.o.o. (2011.-…)
 • Istarski domovi zdravlja (2016.-…)

…i cijeli niz tiskara, brodograditelja, autolimara i autolakirera, autokuća, servisa vozila i plovila, poduzeća za zbrinjavanje otpada, proizvođača i prodavaonica boja i lakova…

POMOĆ U ISHODOVAJU VODOPRAVNE DOZVOLE

 • Zračna luka Pula d.o.o., Moto-Ris d.o.o. Zagreb, Pajca d.o.o.

EDUKACIJA

 • Predavanja u Obrtničkoj komori Pulana temu zaštite okoliša
 • Predavanja u HGK-Pulana temu postupanja s otpadom i pravilnoj uporabi kemikalija
 • Sudjelovanje u izradi priručnika za obrtnike o postupanju s opasnim kemikalijama i otpadom u sklopu cards programa EU
 • Zeleno poslovanje – predavanje u sklopu sajma prehrane u organizaciji HGK
 • Zaštita okoliša pri održavanju malih i srednjih plovila – 2012 sajam Pula Boat fair
 • Zaštita okoliša u maloj brodogradnji i korištenje sredstava iz EU fondova – 2013 sajam Pula Boat fair
 • OKRUGLI STOL U Puli (29. i 30. 1. 2015.) – Izrada jedinstvene strukture  cjenika usluge odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada
 • OKRUGLI STOL u NP Plitvička jezera (30. 6. – 1. 7. 2016.) – Održivo gospodarenje otpadom
 • OKRUGLI STOL u NP Plitvička jezera (29. – 30. 9. 2016.) – Smjernice za učinkovitiji rad komunalnog redarstva
 • Komunalno redarstvo i zaštita okoliša u JLS – 28.4.2016., Korenica
 • Planovi, strategije i financiranje upravljanja otpadom – 12. i 13. prosinca 2016., Ližnjan
 • Planovi gospodarenja otpadom u JLS i JRS – Rastoke 23. – 24. 2. 2017.
 • Izazovi u radu komunalnog redarstva u JLS – 28.02.2017 Pula, 5. 4. 2017. Zagreb, 10. 5. 2017. Zadar
 • Izrada cjenika za usluge odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada – 19. I 20.6.2017., Vodnjan
 • Izrada dokumenata temeljem Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) – 12.12.2017, Zagreb
 • Komunalno redarstvo – postupanje i ovlasti temeljem Odluka o komunalnom redu – 21. 3. 2018. Baška Voda, 5.6.2018. Zagreb, 26. i 27. 9. 2018 Zagreb, 23. 10. 2018. Baška Voda,  16. 11. 2018. Osijek, 7. 12. 2018. Zagreb.
 • EU GREEN WEEK – Pula 22. i 23. 5. 2018.
 • Komunalno redarstvo – postupanje i ovlasti – 2. i 8. 2. 2019. Zagreb, 4. 3. 2019. Baška Voda
 • EU GREEN WEEK – Medulin – 9. i 10. 5. 2019.
 • Komunalno redarstvo – postupanje i ovlasti – 29..1. 2020. Baška Voda, 3. i 10. 2. 2020. Zadar, 9. 7. 2020. Baška Voda, 5. 11. 2020. Varaždin
 • Upravljanje i rad u reciklažnom dvorištu – 8. 7. 2020. Pag, 11. 2020. Varaždin
 • Edukacija o gospodarenju otpadom – 4. 11. 2020. Varaždin, 10. 11. 2020. Kanfanar
 • ON-LINE seminar za komunalne, prometne i poljoprivredne redare – 28. 01. 2021.
 • Seminar/radionica za komunalne, prometne i poljoprivredne redare – 17. 3. 2021. Zagreb
 • EU GREEN WEEK 2021 „Održivo gospodarenje otpadom kao dio zelenog plana EU“ – 6. i 7. 5. 2021. Baška Voda
 • Gospodarenje komunalnim i proizvodnim otpadom u komunalnim društvima – 8. 6. 2021. Zagreb
 • Radionica za komunalne, prometne i poljoprivredne redare –  13. 7. 2021. Pula, 12. 10. 2021. Baška Voda, 22. 11. 2021. Zagreb
 • Seminar – Izrada Odluka i cjenika za javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada – 4. 11. 2021. Makarska, 9. 11. 2021. Pula