Reference

DOKUMENTACIJA O PRIPREMI ZA KLIMATSKE PROMJENE

 • Rekonstrukcija prateće građevine iz skupine kampovi – centralne građevine – dječje igraonice, restorana i marketa na k.č. 8834 k.o. Mali Lošinj, Čikat
 • Rekonstrukcija i dogradnja zgrade konjičkog centra s rekonstrukcijom i uređenjem postojećeg jahališta na području Općine Barban
 • Uspostava interpretacijskog centra za nematerijalnu kulturnu baštinu glazbene prakse bajsa i vioine u Općini Grožnjan
 • Rekonstrukcija i opremanje kampa “BOR” na području grada Krka
 • Rekonstrukcija kampa Pila u Puntu, Punat

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA – OCJENA O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ

2024.

 • Izgradnja turističkog naselja s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda i pripadajućim sustavom odvodnje na lokaciji “Karigadur”, Općina Ližnjan, Istarska županija
 • Izgradnja sustava vodoopskrbe naselja Brgudac u Istarskoj županiji
 • Izgradnja hotela i turističkog naselja u Grožnjanu (Radanići), Istarska županija

2023.

 • Crpljenje podzemnih voda u svrhu navodnjavanja maslinika, Stancija St. Antonio, Vodnjan, Istarska Županija
 • Građenje građevine ugostiteljsko-turističke namjene kamp na k.č. 3633/1 k.o. Tinjan, Istarska Županija
 • Izgradnja parkirališta i nadstrešnice na k.č. 951/6 i 951/7 k.o. Mala Subotica, Međimurska županija
 • Rekonstrukcija i opremanje kampa “Bor” na području Grada Krka, Primorsko-goranska županija
 • Izgradnja vodovodnih projekata na području grada Buzeta i općina Grožnjan, Oprtalj, Cerovlje, Lupoglav i Kanfanar, Istarska županija
 • Rekonstrukcija kampa Borik, Zadar, Zadarska županija
 • Izgradnja stambeno-gospodarskih građevina na seoskom gospodarstvu u Mednjanu, Istarska županija
 • Izgradnja pogona za preradu ploda masline, Istarska županija
 • Uljarski pogon sa pratećim sadržajem u naselju Vozilići, Istarska županija
 • Izgradnja vodovodnih projekata na području gradova Buzet, Poreč, Rovinj i Umag te općina Grožnjan, Kaštelir-Labinci, Sv. Lovreč, Vižinada, Višnjan i Vrsar, Istarska županija
 • Opremanje dijela postojeće građevine opremom u svrhu pokretanja uljarskog pogona, Kršin, Općina Brtonigla, Istarska županija
 • Proširenje sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Kršete, Istarska županija
 • Rekonstrukcija dijela infrastrukture i izgradnja jednostavnih građevinau AC Caping Savudrija, Bašanija, Istarska županija
 • Rekonstrukcija nautičke luke i luke otvorene za javni promet Bunarina, Pula, Istarska županija
 • Crpljenje podzemnih voda i navodnjavanje nasada maslina, Buje/Kršete, Istarska županija
 • Izgradnja gospodarsko stambene građevine – uljara, Bajkini, Općina Vižinada, Istarska županija
 • Crpljenje podzemnih voda na k.č. 2840/1 k.o. Novigrad, Istarska županija
 • Crpljenje podzemnih voda i navodnjavanje nasada maslina i vinove loze, Općina Ližnjan, Istarska županija
 • Izgradnja sustava javne odvodnje i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda malih naselja Roč (Jakomasi), Grad Buzet, Istarska županija
 • Izgradnja vodovodne mreže Kaštel-Gadari na području Grada Buja, Istarska županija
 • Rekonstrukcija sportske luke Puntižela, Štinjan, Istarska županija
 • Izgradnja sustava sanitarne odvodnje naselja Mandalenčići, Općina Gračišće, Istarska županija
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda naselja Cerovlje te sustava javne odvodnje naselja Cerovlje i pratećih naselja, Istarska županija

2022.

 • Preuređenje postojećih kamp parcela u vidu infrastrukturnog opremanja i postavljanja novih mobilnih kućica u sklopu autokampova Zelena laguna i Bijela uvala u Funtani, Istarska županija
 • Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Buje i šireg područja Bujštine, Istarska županija
 • Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Umag, Istarska županija
 • Sanacija-rekonstrukcija postojećih krakova Pulskog lukobrana i rekonstrukcija-dogradnja lukobrana Pula (spajanje dva postojeća kraka zida lukobrana u jedinstveni puni zid lukobrana), Grad Pula, Istarska županija
 • Postrojenje za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije Čaporice, Grad Trilj, Splitsko-Dalmatinska županija
 • Izgradnja poslovne građevine – uljare, u radnoj zoni Škarpej, na području Općine Brtonigla u Istarskoj županiji
 • Izgradnja uljarskog pogona s kušaonicom u Rovinju, Istarska županija

2021.

 • Izgradnja solarne elektrane za vlastitu proizvodnju/potrošnju SE BOLERO I snage 330 kW, Pula, Istarska županija
 • Izmjena zahvata sustava javne odvodnje otpadnih voda – AGLOMERACIJA UMAG-SAVUDRIJA, Istarska županija
 • Izmjena zahvata izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – AGLOMERACIJA UMAG“
 • Izgradnja sustava vodoopskrbe – vodovodni ogranak Purini na području Općine Lupoglav, Istarska županija
 • Izgradnja vodoopskrbnih ogranaka za područje Istarskog vodovoda d.o.o., Buzet, Istarska županija
 • Postavljanje umjetnog podvodnog grebena u priobalju grada Umaga, Istarska županija
 • Izgradnja plinske stanice za tekući dušik, Belajske Poljice, Karlovačka županija
 • Opremanje vinarije te rekonstrukcija, dogradnja i opremanje destilerije u naselju Filipana, Istarska županija
 • Ulaganje u opremanje vinarije Giacometti-Moscarda u Vodnjanu, Istarska županija
 • Ulaganje u opremanje vinarije u Loborici, Općina Marčana, Istarska županija
 • Izgradnja gospodarske građevine (uljara), u naselju Farnažine, Istarska županija
 • Rekonstrukcija i prenamjena poslovne građevine (vinarski podrum) u gospodarsku građevinu (uljara), u naselju Vinela na području Grada Buja, Istarska županija
 • Crpljenje podzemnih voda u svrhu navodnjavanja poljoprivrednih kultura u općini Bale, Istarska županija

2020.

 • Izgradnja sustava odvodnje i pripadajućih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda općine Karojba, Istarska županija
 • Postojeća asfaltna baza Banje Selo – dogradnja mobilnim postrojenjem vruće reciklaže
 • Izgradnja i opremanje tvornice za preradu i pakiranje bakalara u Bujama, Istarska županija
 • Postrojenje za proizvodnju maslinovog ulja – uljara LUPIERI, naselje Šišan, Istarska županija
 • Postrojenje za proizvodnju maslinovog ulja – uljara MATEO, Krk, Primorsko-goranska županija
 • Postrojenje za preradu maslinovog ulja – uljara STAR-CAR, Brtonigla, Istarska županija
 • Rekonstrukcija luke posebne namjene nautičke luke „PUNTICA“ u Medulinu, Istarska županija

2019.

 • Postrojenje za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje naselja Krasica
 • Postojeća asfaltna baza Banje Selo – postrojenje kapaciteta 120 t/sat
 • Izmjene programa praćenja stanja okoliša zahvata „Luka nautičkog turizma Funtana“
 • Izmjene programa praćenja stanja okoliša zahvata „Luka Vrsar“
 • Pogon uljare s punionicom i sušara voća, povrća i ljekovitog bilja u sklopu proizvodno-poslovne zgrade u Supetru, Splitsko-dalmatinska županija
 • Nova tehnološka oprema za proizvodnju maslinovog ulja – postojeća uljara BAIOCO
 • Izgradnja voćarskog i uljarskog pogona s pratećim zgradama i kušaonicama u Rovinjskom selu

2018.

 • Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda naselja Katarina u Općini Pićan
 • Postrojenje za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje naselja Ružići u općini Sveta Nedjelja
 • Vodovodna i kanalizacijska mreža naselja Rabatin u Svetom Filipu i Jakovu
 • Zahvaćanje podzemne vode na lokaciji Hotela Park u Rovinju
 • Rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena postojeće pršutarne u pivovaru s pratećim sadržajima

2017.

 • Rekonstrukcija putničke zgrade i rekonstrukcija i proširenje postojećih kolnih i parkirnih površina Zračne luke Pula d.o.o.
 • Izgradnja uljare Chiavalon
 • Sustav javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda” – AGLOMERACIJA UMAG

2016.

 • Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Livade
 • Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Selina – Jakići Dolinji

OSTALI DOKUMENTI – ELABORATI ZAŠTITE OKOLIŠA

 1. Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 103 “Ulaganje u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja EU standarda”:
 • Obrt „Agro-Millo” – Ulaganje u opremanje uljare i pročišćavanje otpadnih voda
 • Zajednički obrt Vina Cattunar – Ulaganje u opremanje vinskog podruma
 • Stancija St Antonio – Ulaganje u opremanje uljare
 • Obrt za preradu maslina Zanini – Ulaganje u opremanje uljare
 1. Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 101: »ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA U SVRHU RESTRUKTURIRANJA I DOSTIZANJA STANDARDA ZAJEDNICE«
 • ČEKO-poljoprivredni obrt – ulaganje u mehanizaciju
 • IPŠA d.o.o. – ulaganje u mehanizaciju
 • OPG Marjanović – Restrukturiranje maslinika i izgradnja sustava navodnjavanja
 1. Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“
 • Drvene kuće d.o.o. – Izgradnja gospodarske građevine ugostiteljsko turističke namjene i pomoćnog objekta
 • Guranis, Obrt za turizam, trgovinu i usluge – Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine i dovođenje u ugostiteljsko-turističku namjenu na seoskom gospodarstvu
 • Orkan Energija d.o.o. – Izgradnja i opremanje energane na biomasu
 1. Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz strukturnih fondova
 • TZO Tar-Vabriga – Ekomuzej maslinovog ulja
 • Grad Krk – Rekonstrukcija građevine u Krku i prenamjena u MMC
 1. Elaborat zaštite okoliša za ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu
 • Grad Novalja – Izgradnja vodoopskrbe naselja Borovićevi stani
 1. Elaborat zaštite okoliša za dodjelu koncesije za luku nautičkog turizma
 • Adriatic Yacht Charter
 1. Elaborat za pripremu projekta čišćenja mulja pulske luke
 • Luka Pula

OPERATIVNI PLAN interventnih mjera u slučaju izvanrednog događaja koji uključuje opasne tvari prema Seveso Direktivi

 • Agromais d.o.o. – rujan 2021.

OPERATIVNI PLAN INTERVENCIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

 • Plinara d.o.o., Pola Textile d.o.o., Solaris d.o.o., Bojoplast d.o.o., Zračna luka Pula d.o.o.

OPERATIVNI PLAN INTERVENTNIH MJERA U SLUČAJU IZNENADNOG ZAGAĐENJA VODA

 • Zračna luka Pula d.o.o., Alca Zagreb d.o.o., Plinara d.o.o., Tommaić – commerce d.o.o., Moto-Ris d.o.o.

OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA SLUČAJ IZVANREDNOG DOGAĐAJA

 • NPKLM Vodovod d.o.o.

ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM

 • AMUS d.o.o. (2021.), Bibinjac d.o.o. (2021.), CONTRADA d.o.o. (2015., 2019., 2021., 2023.), Čisti otok d.o.o. (2018.), ČISTOĆA I ZELENILO d.o.o. Knin (2019.), DUNDOVO d.o.o. (2020.), EKO-MURVICA d.o.o. (2021.), FERUM ET METTALLUM d.o.o. (2015.), GKD Senj, Komunalac d.o.o. (2014.), Komunalac d.o.o. Korenica (2015.), Komunalac d.o.o. Delnice (2015.), Komunalac d.o.o. Jurdani (2014.), MED EKO SERVIS d.o.o. (2016.), Čistoća Pag d.o.o. (2016., 2021.), PEDOM ASFALTI d.o.o. (2019.), Tržnica d.o.o. (2014.), VRILO d.o.o. (2015.)

ELABORAT USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S MJERAMA ZAŠTITE OKOLIŠA

 • Elaborat usklađenosti glavnog projekta s mjerama zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za UPOV Umag
 • Elaborat usklađenosti glavnog projekta s mjerama zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za UPOV Novigrad
 • Elaborat usklađenosti glavnog projekta s mjerama zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za UPOV Sinj

 IZRADA PRAVILNIKA O RADU I ODRŽAVANJU OBJEKATA ZA ODVODNJU I UREĐAJE ZA OBRADU OTPADNIH VODA

 • Zračna luka, Alca Zagreb d.o.o., Plinara d.o.o.

IZRADA PRAVILNIKA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

 • Zračna luka Pula d.o.o,, Alca Zagreb d.o.o., Uljara Zanini, Alca Zagreb d.o.o., Plinara d.o.o., Pola Textile d.o.o., Avangard Shipyards d.o.o., Tehmont INC d.o.o., Istrayachting d.o.o., Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula

IZRADA AKCIJSKOG PLANA USPOSTAVE SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM

 • Akcijski plan uspostave sustava gospodarenja otpadom za područje Liburnije i zaleđa

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

JLS: Bale (2017.-2022.), Barban (2014., 2017.-2022.), Bibinje (2017.-2020.), Brela (2018.-2022.), Brod Moravice (2018.-2023.), Buje (2017.-2022.), Cerovlje (2017.-2022.), Crikvenica (2018.-2023.), Crnac (2014., 2018.-2023.), Delnice (2018.-2023.), Dubrovačko Primorje (2014.), Dugi Rat (2017.-2020.), Fažana (2014., 2018.-2023.), Fužine (2017.-2020.), Garešnica (2017.-2022.), Gračišće (2017.2022.), Gornja Rijeka (2018.-2023.), Grožnjan (2017.2022.), Kanfanar (2018.-2022.), Karojba (2017.-2022.), Klana (2014., 2018.2023.), Ližnjan (2017.-2022.), Lokve (2018.-2023.), Lopar (2017.2022.), Lovran (2017.2022.), Lupoglav (2017.-2022.), Mali Lošinj (2017.2022.), Marčana (2014., 2017.-2022.), Matulji (2017.-2022.), Medulin (2013., 2017.-2022.), Mljet (2018.-2023.), Motovun (2017.-2022.), Mošćenička Draga (2017.-2022.), Mrkopalj (2018.-2023.), Okrug (2017.-2022.), Omiš (2017.-2022.), Opatija (2017.-2022.), Pazin (2017.-2022.), Pirovac (2017.-2022.), Plitvička jezera (2014., 2017.-2022.), Posedarje (2018.-2022.), Preko (2017.-2022.), Rakovica (2017.-2022.), Ravna Gora (2018.-2023.), Skrad (2018.-2023.), Ston (2014.), Sv. Lovreč (2017.-2022.), Sv. Petar u Šumi (2017.-2022.), Svetvinčenat (2017.-2022.), Tinjan (2017.-2022.), Tkon (2017.-2022.), Vinodolska općina (2018.-2023.), Vir (2014., 2018.-2022.), Višnjan (2014., 2018.-2023.), Vodnjan (2014., 2017.-2022.), Zadvarje (2017.-2022.), Zdenci (2014., 2017.-2022.), Žminj (2014., 2017.-2022.)

SAVJETOVANJE PO PITANJIMA ZAŠTITE OKOLIŠA

 • Punta Skala d.o.o. – Grupacija Falkensteiner (2019.)
 • Adriatic Yacht Charter (2010.-…), Almi d.o.o. (2010.-…), Nauticar d.o.o. (2012.-…), Prestige Yacht d.o.o. (2012.-…), Istrayachting d.o.o. (2020.-…),
 • Županijska lučka uprava Poreč (2012.-…), Lučka uprava Rovinj (2012.-…), Lučka uprava Pula-Bunarina (2017.-…), LUKA VOLME d.o.o. (2020.-…)
 • Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula (2012.-…), Dom za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj (2012.-…), Dom za starije osobe Novigrad (2011.-…), Dom za starije i nemoćne osobe Atilio Gamboc Umag (2017.-…), Dom za starije i nemoćne osobe Poreč (2017.-…)
 • Brioni d.d. (2011.-…), Auto Centar Poreč d.o.o. (2012.-…), Auto klub Pazin (2013.-…), Auto Radolović d.o.o. (2010.-…), Obrt Hrvatin (2012.-…), Auto kuća Cerin d.o.o. (2015.-…), Auto Kuća Košara d.o.o. (2010.-…), Mohorović d.o.o. (2011.-…), Moto-Ris d.o.o. – Zagreb (2011.-…), Pajca d.o.o. (2011.-…), OPEL servis-Auto Ladavac (2016.-…), Auto Benussi d.o.o. (2019.-…), B.SMART d.o.o. (2020.-…), Servis Šestan d.o.o. (2011.-…)
 • Zračna Luka Pula d.o.o. (2011, Plinara d.o.o. (2012.-…), Tržnica d.o.o. Pula (2012.-…), Pula Parking d.o.o. (2011.-…), PAB Akrapović d.o.o. (2011.-…), Benčić d.o.o. (2012.-…), Dese Elettronica d.o.o. (2011.-…), Datacol d.o.o. (2012.-…), Ferro trgovački obrt (2011.-…), Mago d.o.o. (2011.-…), Monte Giro d.o.o. Pula (2012.-…), ITALCRO d.o.o. (2016.-…), Zanitel d.o.o. (2011.-…), FILIX d.o.o. (2013.-…), Ličilac d.o.o. (2011.-…), EPROS d.o.o. (2020.-…), Hidraulika Cvitić obrt (2012.-…), Kanini d.o.o. (2018.-…)
 • Obrt Black&Fixo (2011.-…), Bokavšek d.o.o. (2010.-…), Stolarija Vlado obrt (2011.-…)
 • Arty d.o.o. (2016.-…), Etikgraf d.o.o. (2011.-…), Etitrade d.o.o. (2011.-…),
 • Lago novo d.o.o. (2011.-…)
 • Istarski domovi zdravlja (2016.-…)

…i cijeli niz tiskara, brodograditelja, autolimara i autolakirera, autokuća, servisa vozila i plovila, poduzeća za zbrinjavanje otpada, proizvođača i prodavaonica boja i lakova…

POMOĆ U ISHODOVAJU VODOPRAVNE DOZVOLE

 • Zračna luka Pula d.o.o., Moto-Ris d.o.o. Zagreb, Pajca d.o.o., Kapeloto d.o.o.

EDUKACIJA

 • Predavanja u Obrtničkoj komori Pulana temu zaštite okoliša
 • Predavanja u HGK-Pulana temu postupanja s otpadom i pravilnoj uporabi kemikalija
 • Sudjelovanje u izradi priručnika za obrtnike o postupanju s opasnim kemikalijama i otpadom u sklopu cards programa EU
 • Zeleno poslovanje – predavanje u sklopu sajma prehrane u organizaciji HGK
 • Zaštita okoliša pri održavanju malih i srednjih plovila – 2012 sajam Pula Boat fair
 • Zaštita okoliša u maloj brodogradnji i korištenje sredstava iz EU fondova – 2013 sajam Pula Boat fair
 • OKRUGLI STOL U Puli (29. i 30. 1. 2015.) – Izrada jedinstvene strukture  cjenika usluge odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada
 • OKRUGLI STOL u NP Plitvička jezera (30. 6. – 1. 7. 2016.) – Održivo gospodarenje otpadom
 • OKRUGLI STOL u NP Plitvička jezera (29. – 30. 9. 2016.) – Smjernice za učinkovitiji rad komunalnog redarstva
 • Komunalno redarstvo i zaštita okoliša u JLS – 28.4.2016., Korenica
 • Planovi, strategije i financiranje upravljanja otpadom – 12. i 13. prosinca 2016., Ližnjan
 • Planovi gospodarenja otpadom u JLS i JRS – Rastoke 23. – 24. 2. 2017.
 • Izazovi u radu komunalnog redarstva u JLS – 28.02.2017 Pula, 5. 4. 2017. Zagreb, 10. 5. 2017. Zadar
 • Izrada cjenika za usluge odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada – 19. I 20.6.2017., Vodnjan
 • Izrada dokumenata temeljem Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) – 12.12.2017, Zagreb
 • Komunalno redarstvo – postupanje i ovlasti temeljem Odluka o komunalnom redu – 21. 3. 2018. Baška Voda, 5.6.2018. Zagreb, 26. i 27. 9. 2018 Zagreb, 23. 10. 2018. Baška Voda,  16. 11. 2018. Osijek, 7. 12. 2018. Zagreb.
 • EU GREEN WEEK – Pula 22. i 23. 5. 2018.
 • Komunalno redarstvo – postupanje i ovlasti – 2. i 8. 2. 2019. Zagreb, 4. 3. 2019. Baška Voda
 • EU GREEN WEEK – Medulin – 9. i 10. 5. 2019.
 • Komunalno redarstvo – postupanje i ovlasti – 29..1. 2020. Baška Voda, 3. i 10. 2. 2020. Zadar, 9. 7. 2020. Baška Voda, 5. 11. 2020. Varaždin
 • Upravljanje i rad u reciklažnom dvorištu – 8. 7. 2020. Pag, 11. 2020. Varaždin
 • Edukacija o gospodarenju otpadom – 4. 11. 2020. Varaždin, 10. 11. 2020. Kanfanar
 • ON-LINE seminar za komunalne, prometne i poljoprivredne redare – 28. 01. 2021.
 • Seminar/radionica za komunalne, prometne i poljoprivredne redare – 17. 3. 2021. Zagreb
 • EU GREEN WEEK 2021 „Održivo gospodarenje otpadom kao dio zelenog plana EU“ – 6. i 7. 5. 2021. Baška Voda
 • Gospodarenje komunalnim i proizvodnim otpadom u komunalnim društvima – 8. 6. 2021. Zagreb
 • Radionica za komunalne, prometne i poljoprivredne redare – 13. 7. 2021. Pula, 12.10.2021. Baška Voda, 22. 11. 2021. Zagreb
 • Izrada Odluka i cjenika za javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada – 4. 11. 2021. Makarska, 9. 11. 2021. Pula
 • Izrada cjenika za javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada – 3. 3. 2022. Zagreb
 • Radionica za komunalne, prometne i poljoprivredne redare – izrada akata – 3. 3. 2022. Zagreb, 29. 4. 2022. Baška Voda, 6. 6. 2022. Zagreb, 7. 6. 2022. Rijeka, 19. 9. 2022. Rijeka, 20. 10. 2022. Makarska, 21. 10. 2022. Zagreb,
 • In HOUSE edukacija za komunalne, prometne i poljoprivredne redare – izrada akata – Vodnjan 9., 10, i 11. 1. 2023.
 • Radionica za komunalne, prometne i poljoprivredne redare – izrada akata – 12. 1. 2023. Rijeka, 19, i 20. 6. 2023. Đakovo, 25. 9. 2023. Rijeka, 26. 9. 2023. Varaždin, 3. 10. 2023. Makarska
 • Seminar “KOMUNALNI OTPAD – PRILIKE I IZAZOVI”, 9. i 10. 11. 2023. Pula
 • Radionica za komunalne, prometne i poljoprivredne redare – izrada akata – 19. 2. 2024. Rijeka, 20.02. 2024. Zagreb, 11.03.2024. Makarska, 15.04.2024. Pag