Zaštita okoliša

Tvrtka Eko.-Adria d.o.o. je pravna osoba registrirana i ovlaštena za:
 • Izrada dokumenatcije o pripremi za klimatske promjene
 • Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te dokumentacije za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš
 • Izrada Elaborata zaštite okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš
 • Izrada i/ili verifikaciju posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša
 • Obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša
 • Izrada elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima u postupku ishođenja znaka zaštite okoliša “Prijatelj okoliša” i znaka EU Ecolabel
 • Izrada elaborata o utvrđivanju mjerila za određenu skupinu proizvoda za dodjelu znaka zaštite okoliša “Prijatelj okoliša”
 • Pomoć u izradi dokumentacije u postupku provođenja ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja planova i strategija na okoliš i ekološku mrežu
 • Pomoć u postupku izrade strategija razvoja i prostornih planova u odnosu na zaštićena prirodna područja i ekološku mrežu

Gospodarenje otpadom

Temeljem zakonodavnog okvira i podzakonskih akata, te uporabom najboljih raspoloživih tehnika nudimo JLS izradu :
 • Planova gospodarenja otpadom uvažavajući potrebe i specifičnosti svake lokalne zajednice
 • Savjetovanje za uspostavu cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom
 • Elaborata gospodarenja otpadom
 • Odluke o načinu pružanju javne usluge
 • Odluke o komunalnom redu
 • Programa smanjenja odlaganja komunalnog otpada nastalog na području JLS
 • Pomoć u izradi cjenika za javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada
Za komunalne tvrtke koje gospodare komunalnim otpadom nudimo:
 • Izrada cjenika za uslugu sakupljanja i zbrinjavanja miješanog komunalog otpada
 • Pomoć u izradi edukativnih materijala za korisnike usluga
 • Edukacija korisnika
 • Iznalaženje najboljih tehnika, opreme i tehnologije za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom
 • Organizacija odlaska na stručne sajmove o održivom gospodarenju otpadom
Za sve hotelijere nudimo uvođenje „zero waste“ sustava što uključuje:
 • Snimka postojećeg stanja
 • Izrada cost-benefit analize za uvođenje novog sustava
 • Edukacija zaposlenika
 • Izrada elaborata prevencije nastajanja otpada
 • Praćenje procesa prevencije nastajanja otpada i postupanje s otpadom s naglaskom na postupanja s proizvodnim otpadom

Poslovno savjetovanje

Za gospodarske subjekte nudimo pomoć u uspostavi i održavanju sustava održivog gospodarenja otpadom što uključuje:
 • Pomoć u vođenju e-ONTO aplikacije
 • Pomoć u izradi pratećih listova za otpad (PL-O)
 • Izrada godišnje prijave u Registar onečišćavanja okoliša (ROO) za obveznike prijave
 • Savjetovanje i izrada dokumentacije vezano uz Dozvolu za gospodarenje otpadom
 • Savjetovanje i izrada dokumentacije vezano uz upis u Očevidnik nusproizvoda i Očevidnik ukidanja statusa otpada
 • Savjetovanje i izrada dokumentacije za upis u Očevidnik obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom:
  • Očevidnik prijevoznika otpada,
  • Očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom,
  • Očevidnik trgovaca otpadom,
  • Očevidnik reciklažnih dvorišta,
  • Očevidnik uvoznika/izvoznika otpada,
  • Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom.
 • Savjetovanje o gospodarenju otpadom poslovnih subjekata (prostor privremenog skladišta, označavanje spremnika, pomoć u vođenju dokumentacije…)
 • Izrada Plana za prihvat i rukovanje otpadom i ostacima tereta s plovila
 • Savjetovanje i pomoć pri izradi obrazaca u svrhu plaćanja naknada Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom

Edukacija

Nudimo:
 • Radionica za komunalne, prometne i poljoprivredne redare – IZRADA AKATA
 • IN-HOUSE edukacije za komunalno redarstvo – IZRADA AKATA
 • Edukacija o izradi Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
 • Radionica za djecu i odrasle o postupanju s otpadom
 • Radionica o kompostiranju
 • Edukacija djelatnika na reciklažnom dvorištu
 • Različiti seminari za ciljne skupine u lancu zaštite okoliša i gospodarenja otpadom
 • Radionica o postupanju s opadnim kemikalijama

Kemikalije

Za gospodarske subjekte koji se bave djelatnošću uvoza, unosa, proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija nudimo:
 • Organizacija skladišta kemikalija
 • Savjetovanje pri postupanju s kemikalijama
 • Pomoć u vođenju Očevidnika hlapivih organskih spojeva
 • Izrada EHOS i REGVOC obrazaca
 • Izrada godišnje prijave u Hrvatski zavod za javno zdravstvo (služba za toksikologiju) – zbirni očevidnici
 • Izrada očevidnika za proizvodnju/unos/uvoz opasnih kemikalija
 • Izrada dokumentacije potrebne za upis biocidnih proizvoda u Registar biocida