Reference

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA – OCJENA O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ

· 6. MAJ odvodnja d.o.o.

– Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Livade

– Sustav javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda – AGLOMERACIJA UMAG

– Postrojenje za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje naselja Krasica

· IVS – ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o.

– Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda naselja Katarina u Općini Pićan

– Postrojenje za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje naselja Ružići u općini Sveta Nedjelja

· USLUGA ODVODNJA d.o.o., Pazin

– Izgradnja sustava odvodnje i pripadajućih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda općine Karojba, Istarska županija

· Općina Sv. Lovreč

– Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Selina – Jakići Dolinji

· Općina Vrsar

– Izgradnja spoja Jadranska – Brionska ulica u Vrsaru

· PEDOM ASFALTI d.o.o.

– Postojeća asfaltna baza Banje Selo – dogradnja mobilnim postrojenjem vruće reciklaže

– Postojeća asfaltna baza Banje Selo – postrojenje kapaciteta 120 t/sat

· Montraker d.o.o.

– Izmjene programa praćenja stanja okoliša zahvata „Luka nautičkog turizma Funtana“

– Izmjene programa praćenja stanja okoliša zahvata „Luka Vrsar“

· ADRIATIC YACHT CHARTER d.o.o.

– Rekonstrukcija luke posebne namjene – nautičke luke „PUNTICA“ u Medulinu, Istarska županija

· Općina Medulin

– Uređenje obale u Vinkuranskoj uvali u Općini Medulin

· GADUS UMAG d.o.o.

– Izgradnja i opremanje tvornice za preradu i pakiranje bakalara u Bujama, Istarska županija

· Bura Brew d.o.o.

– Privođenje prostora namjeni “mini pivovare”

· OPG GIUSEPPE LUPIERI

– Postrojenje za proizvodnju maslinovog ulja – uljara LUPIERI, naselje Šišan, Istarska županija

· MATEO d.o.o.

– Postrojenje za proizvodnju maslinovog ulja – uljara MATEO, Krk, Primorsko-goranska županija

· Obrt STAR-CAR

– Postrojenje za preradu maslinovog ulja – uljara STAR-CAR, Brtonigla, Istarska županija

· POLJOPRIVREDNA ZADRUGA SUPETAR

– Pogon uljare s punionicom i sušara voća, povrća i ljekovitog bilja u sklopu proizvodno-poslovne zgrade u Supetru, Splitsko-dalmatinska županija

· ULJARA BAIOCO d.o.o.

– Nova tehnološka oprema za proizvodnju maslinovog ulja – postojeća uljara BAIOCO

· OPG CHIAVALON

– Izgradnja uljare Chiavalon

· MAISTRA d.d.

– Zahvaćanje podzemne vode na lokaciji Hotela Park u Rovinju

· GENETICS CONSULTING d.o.o.

– Rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena postojeće pršutarne u pivovaru s pratećim sadržajima

· Zračna luka Pula d.o.o.

– Rekonstrukcija putničke zgrade i rekonstrukcija i proširenje postojećih kolnih i parkirnih površina Zračne luke Pula d.o.o.

 

OSTALI DOKUMENTI – ELABORATI ZAŠTITE OKOLIŠA

 1. Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 103 “Ulaganje u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja EU standarda”:
 • Obrt „Agro-Millo” – Ulaganje u opremanje uljare i pročišćavanje otpadnih voda
 • Zajednički obrt Vina Cattunar – Ulaganje u opremanje vinskog podruma
 • Stancija St Antonio – Ulaganje u opremanje uljare
 • Obrt za preradu maslina Zanini – Ulaganje u opremanje uljare
 1. Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 101: »ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA U SVRHU RESTRUKTURIRANJA I DOSTIZANJA STANDARDA ZAJEDNICE«
 • ČEKO-poljoprivredni obrt – ulaganje u mehanizaciju
 • IPŠA d.o.o. – ulaganje u mehanizaciju
 • OPG Marjanović – Restrukturiranje maslinika i izgradnja sustava navodnjavanja
 1. Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“
 • Drvene kuće d.o.o. – Izgradnja gospodarske građevine ugostiteljsko turističke namjene i pomoćnog objekta
 • Guranis, Obrt za turizam, trgovinu i usluge – Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine i dovođenje u ugostiteljsko-turističku namjenu na seoskom gospodarstvu
 • Orkan Energija d.o.o. – Izgradnja i opremanje energane na biomasu
 1. Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz strukturnih fondova
 • TZO Tar-Vabriga – Ekomuzej maslinovog ulja
 • Grad Krk – Rekonstrukcija građevine u Krku i prenamjena u MMC
 1. Elaborat zaštite okoliša za ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu
 • Grad Novalja – Izgradnja vodoopskrbe naselja Borovićevi stani
 1. Elaborat zaštite okoliša za dodjelu koncesije za luku nautičkog turizma
 • Adriatic Yacht Charter
 1. Elaborat za pripremu projekta čišćenja mulja pulske luke
 • Luka Pula

OPERATIVNI PLAN INTERVENCIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

 • Plinara d.o.o., Pula
 • Alca Zagreb d.o.o.
 • Zračna luka Pula d.o.o.

OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA SLUČAJ IZVANREDNOG DOGAĐAJA

 • NPKLM Vodovod d.o.o., Korčula

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

JLS: Bale, Barban, Brela, Brod Moravice, Buje, Cerovlje, Crikvenica, Crnac, Delnice, Dugi Rat,  Fažana, Fužine, Garešnica, Gračišće, Gornja Rijeka, Grožnjan, Kanfanar, Karojba, Klana, Kloštar Podravski, Ližnjan, Lokve, Lopar, Lovran, Lupoglav, Mali Lošinj, Marčana, Matulji, Medulin, Motovun, Mošćenička Draga, Mrkopalj, Okrug, Omiš, Opatija, Pazin, Pirovac, Plitvička jezera, Posedarje, Preko, Rakovica, Ravna Gora, Skrad, Ston, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi, Svetvinčenat, Tinjan, Vinodolska općina, Vir, Višnjan, Vodnjan, Zadvarje, Zdenci, Žminj

ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM

 • AMUS d.o.o., Čisti otok d.o.o., CONTRADA d.o.o., EKO-MURVICA d.o.o., FERUM ET METTALLUM d.o.o., GKD Senj, Komunalac d.o.o. Korenica, Komunalac d.o.o. Delnice , Komunalac d.o.o. Jurdani, MED EKO SERVIS d.o.o., Monte giro d.o.o., Čistoća Pag d.o.o., TD Baška d.o.o., Tržnica d.o.o., VRILO d.o.o., PEDOM ASFALTI d.o.o., ČISTOĆA I ZELENILO d.o.o. Knin
 

IZRADA PRAVILNIKA O RADU I ODRŽAVANJU OBJEKATA ZA ODVODNJU I UREĐAJE ZA OBRADU OTPADNIH VODA

 • Zračna luka, Alca Zagreb d.o.o., Plinara d.o.o.

IZRADA PRAVILNIKA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

 • Zračna luka Pula d.o.o,, Alca Zagreb d.o.o., Uljara Zanini, Alca Zagreb d.o.o., Plinara d.o.o., Pola Textile d.o.o., Avangard Shipyards d.o.o., Tehmont INC d.o.o., Istrayachting d.o.o., Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula

IZRADA AKCIJSKOG PLANA USPOSTAVE SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM

 • Akcijski plan uspostave sustava gospodarenja otpadom za područje Liburnije i zaleđa

OPERATIVNI PLAN INTERVENCIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

 • Plinara d.o.o., Pola Textile d.o.o., Solaris d.o.o., Bojoplast d.o.o.

OPERATIVNI PLAN INTERVENTNIH MJERA U SLUČAJU IZNENADNOG ZAGAĐENJA VODA

 • Zračna luka Pula d.o.o., Alca Zagreb d.o.o., Plinara d.o.o., Tommaić – commerce d.o.o., Moto-Ris d.o.o.

SAVJETOVANJE PO PITANJIMA ZAŠTITE OKOLIŠA

 • Punta Skala d.o.o. (Grupacija Falkensteiner)
 • Adriatic Yacht Charter, Avangard Shipyards d.d., Almi d.o.o., , Nauticar d.o.o., Nautor d.o.o., Obrt Portić, Prestige Yacht d.o.o., Istrayachting d.o..o
 • Lučka uprava Poreč, Lučka uprava Rovinj, Lučka uprava Pula-Bunarina
 • Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula, Dom za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj, Dom za starije osobe Novigrad, Dom za starije i nemoćne osobe Atilio Gamboc Umag, Dom za starije i nemoćne osobe Poreč
 • Brioni d.d., Auto Centar Poreč d.o.o., Auto klub Pazin, Auto Radolović d.o.o., Obrt Hrvatin, Auto kuća Cerin d.o.o., Auto Centar Rovinj d.o.o., Auto Kuća Košara d.o.o., Mohorović d.o.o., Moto-Ris d.o.o. – Zagreb, Pajca d.o.o., Auto Benussi d.o.o.
 • Zračna Luka Pula d.o.o., Plinara d.o.o., Tržnica d.o.o. Pula, PAB Akrapović d.o.o., Ara Electronic obrt, Benčić d.o.o., Dese Elettronica d.o.o., Datacol d.o.o., Ferro trgovački obrt, Mago d.o.o., Monte Giro d.o.o. Pula, Pola Textile d.o.o., Proxima d.o.o., Zanitel d.o.o.
 • Autolakirer Darko obrt, Obrt Black&Fixo, Bokavšek d.o.o., Obrt Matijašić
 • Obrt ALMAR, Colgraph Print d.o.o., Arty d.o.o., Etikgraf d.o.o., Etitrade d.o.o.,
 • Lago novo d.o.o., Obrt Hlađenje
 • Istarski domovi zdravlja

…i cijeli niz tiskara, brodograditelja, autolimara i autolakirera, autokuća, servisa vozila i plovila, poduzeća za zbrinjavanje otpada, proizvođača i prodavaonica boja i lakova…

POMOĆ U ISHODOVAJU VODOPRAVNE DOZVOLE

 • Zračna luka Pula d.o.o., Moto-Ris d.o.o. Zagreb, Pajca d.o.o.

EDUKACIJA

 • Predavanja u Obrtničkoj komori Pulana temu zaštite okoliša
 • Predavanja u HGK-Pulana temu postupanja s otpadom i pravilnoj uporabi kemikalija
 • Sudjelovanje u izradi priručnika za obrtnike o postupanju s opasnim kemikalijama i otpadom u sklopu cards programa EU
 • Zeleno poslovanje – predavanje u sklopu sajma prehrane u organizaciji HGK
 • Zaštita okoliša pri održavanju malih i srednjih plovila – 2012 sajam Pula Boat fair
 • Zaštita okoliša u maloj brodogradnji i korištenje sredstava iz EU fondova – 2013 sajam Pula Boat fair
 • OKRUGLI STOL U Puli (29. i 30. 01. 2015.) – Izrada jedinstvene strukture  cjenika usluge odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada
 • OKRUGLI STOL u NP Plitvička jezera (30.06.-01.07.2016.) – Održivo gospodarenje otpadom
 • OKRUGLI STOL u NP Plitvička jezera (29. – 30. 09. 2016.) – Smjernice za učinkovitiji rad komunalnog redarstva
 • Komunalno redarstvo i zaštita okoliša u JLS – 28.4.2016., Korenica
 • Planovi, strategije i financiranje upravljanja otpadom – 12. i 13. prosinca 2016., Ližnjan
 • Planovi gospodarenja otpadom u JLS i JRS – Rastoke 23. – 24. 2. 2017.
 • Izazovi u radu komunalnog redarstva u JLS – 28.02.2017 Pula, 5.4.2017. Zagreb, 10.5.2017. Zadar
 • Izrada cjenika za usluge odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada – 19. I 20.6.2017., Vodnjan
 • Izrada dokumenata temeljem Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) – 12.12.2017, Zagreb
 • Komunalno redarstvo – postupanje i ovlasti temeljem Odluka o komunalnom redu – 21. 3. 2018. Baška Voda, 5.6.2018. Zagreb, 26. i 27. 9. 2018 Zagreb, 23. 10. 2018. Baška Voda,  16. 11. 2018. Osijek, 7. 12. 2018. Zagreb.
 • EU GREEN WEEK – Pula 22. i 23. 5. 2018.
 • Komunalno redarstvo – postupanje i ovlasti – 2. i 8. 2. 2019. Zagreb, 4. 3. 2019. Baška Voda
 • EU GREEN WEEK – Medulin – 9. i 10. 5. 2019.
 • Komunalno redarstvo – postupanje i ovlasti – 29..1. 2020. Baška Voda, 3. i 10. 2. 2020. Zadar, 9. 7. 2020. Baška Voda, 5. 11. 2020. Varaždin
 • Upravljanje i rad u reciklažnom dvorištu – 8. 7. 2020. Pag, 11. 2020. Varaždin
 • Edukacija o gospodarenju otpadom – 4. 11. 2020. Varaždin, 10. 11. 2020. Kanfanar