Poštovani,

 

U tijeku je Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva (JP ZO-3/2023).

 

Jedna od prihvatljivih aktivnosti je i edukacija KOMUNALNOG REDARSTVA o nadzoru nad nepropisno odloženim otpadom.
U sklopu edukacije komunalnog redarstva vezano za nadzor i postupanje s nepropisno odloženim otpadom obuhvaćene će biti i sve ostale teme vezane za postupanje komunalnog redarstva:

 1. Edukacija o vođenju prekršajnih i upravnih postupaka vezanih za:
 • otpad
 • postupanje na poljoprivrednim površinama temeljem akata JLS (Odluka o agrotehničkim mjerama) što je vrlo bitno za sprječavanje „divlje“ gradnje
 • postupanje sa napuštenim životinjama i sl.
 • uklanjanje ruševnih objekata
 • buku
 • nedolično ponašanje na javnim površinama
 • nepropisno zauzimanje javne površine
 • postupanje na plažama i pomorskom dobru
  1. Izrada akata temeljem Prekršajnog zakona
  2. Izrada akata temeljem Zakona o upravnom postupku (Zapisnici, Rješenja, Rješenja o uklanjanju, Rješenja o uklanjanju putem trećih osoba i sl.)
  3. Pregled vaših akata i sugestije za promjenu (Odluka o komunalnom redu, Odluka o načinu postupanja s kućnim ljubimcima, Odluka o najviše dopuštenim razinama buke…….)

 

U nastavku se nalazi cjelovita ponudu svih aktivnosti koje nudimo, a na Vama je izabrati one aktivnosti za koje smatrate da su Vam potrebne. Nakon što nam pošaljete upit za konkretne aktivnosti poslati ćemo Vam INFORMATIVNU ponudu s kojom se možete javiti na predmetni natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

1.*

Edukacija komunalnih redara o postupanju s nepropisno odloženim otpadom u trajanju od 3 dana

Kom/3×8 sati

2.

Edukacija odgajatelja u predškolskim ustanovama o pravilnom postupanju s otpadom s naglaskom na sadržaj radionica namijenjenih djeci predškolske dobi u trajanju od 120 min

kom

3.

Edukacija nastavnika u osnovnim školama o pravilnom postupanju s otpadom s naglaskom na sadržaj predavanja o kružnom gospodarstvu u trajanju od 120 min

kom

4.

Edukacija djelatnika JLS i djelatnika tvrtki u vlasništvu JLS o pravilnom postupanju s otpadom u trajanju od 120 min

kom

5.

Tribina za građane

Kom/120 min

6.

Edukacija vijećnika i zaposlenika ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu grada

Kom/120 min

7.

Edukacija/radionica za djecu vrtićke dobi (do 25 djece po radionici)

Kom/45 min

8.

Edukacija školske djece – niži razredi (do 25 djece po radionici)

Kom/45 min

9.

Edukacija školske djece – viši razredi (do 25 djece po radionici)

Kom/45 min

10.

Edukacija subjekata koji u svojim objektima pripremaju/uslužuju hranu

Kom/60

11.

Sadržajno i grafičko oblikovanje te priprema za tisak i tisak informativno edukativnog letka za građane, A4 presavijen na American

kom

12.

Sadržajno i grafičko oblikovanje te priprema za tisak i tisak brošure A5 o postignutim rezultatima, ciljevima i obvezama vezano za gospodarenje otpadom i informacijama o postojećem sustavu gospodarenja otpadom

Kom

13.

Eko FOTO dnevnik sadržajno i grafički oblikovan i tiskan (na sklapanje – rasklopljen je 60×80 cm, sklopljen je 20×20 cm) u koji djeca u osnovnoj školi lijepe, crtaju i pišu kao dnevnik svoje dobre prakse u odvajanju otpada. Nakon što se dnevnik ispuni može se organizirati izložba u školi i na primjerenom mjestu u JLS

kom

11.

B1 plakat infografika sa aluminijskim okvirom, sadržajno i grafičko oblikovanje te priprema za tisak i tisak

kom

12.

Blokovi A5 sa zaglavljem u boji koje ima kratke informacije o kružnom gospodarstvu, priprema za tisak i tisak i grafičko oblikovanje

kom

Na raspolaganju smo Vam za sva pitanja i pojašnjenja.