U Puli je je 25. i 26. listopada održan seminar “UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM U JLS – problemi i izazovi nakon početka primjene Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom” koji je organizirala tvrtka Eko,.Adria d.o.o. i na kojem su sudjelovali predstavnici jedinica lokalne samouprave, direktori komunalnih tvrtki i djelatnici koji upravljaju procesima gospodarenja otpadom u komunalnim tvrtkama.

Nakon donošenja Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) gradovi/općine su donijeli Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO, a komunalne tvrtke ili su u fazi donošenja ili su donijele nove cjenike za navedenu uslugu. Početak primjene navedenih dokumenata izazvao je velike polemike u javnosti i nerazumijevanje novog sustava od strane korisnika. Odluke o komunalnom redu i Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO propisuju i kazne za počinjenje prekršaja građana u postupanju s otpadom ali nažalost, još uvijek se ne primjenjuju sve mogućnosti kažnjavanja prekršitelja. Ovim seminarom pokušali smo ukazati na moguće načine unaprjeđenja sustava gospodarenja komunalnim otpadom sagledavajući glavne probleme u provedbi zakonske i pod zakonske regulative i s obzirom na različitosti u izazovima s kojima se susreću komunalne tvrtke.

Materijali/prezentacije sa seminara