Cijenjeni, kako postoji veliki interes za dodatnom izobrazbom komunalnog redarstva zbog niza propisa koji su u njihovoj nadležnosti pozivamo vas na seminar koji organiziramo u cilju bolje učinkovitosti u radu komunalnih redara koji će se održati 5. 6. 2018. u Zagrebu. Predavači na seminaru su osim djelatnika tvrtke Eko.-Adria i stručne osobe sa dugogodišnjim iskustvom. Na seminaru ćete imati prilike naučiti kako napisati:

– optužni prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka,

– obavijest stranci o počinjenju prekršaja i započinjanju prekršajnog postupka

– rješenje temeljem ZUP-u,

– zapisnike,

– rješenje o uklanjanju nezakonito odloženog otpada,

i druge dokumente vezane za nadzor i provođenje upravnog postupka,

sa oglednim primjerima.

Seminar je namijenjen djelatnicima odjela za komunalno gospodarstvo u JLS, djelatnicima u jedinstvenim upravnim odjelima JLS-e, komunalnim redarima i komunalnim izvidnicima, djelatnicima komunalnih tvrtki koje se bave prikupljanjem komunalnog otpada a koji su zaduženi za nadzor nad provedbom Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Komunalno redarstvo provodi nadzor nad provedbom odredbi komunalnog reda sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnom redu JLS. S obzirom da je 1. 11. 2017. godine stupila na snagu Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17), JLS se dužne donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u kojoj su navedene i obveze korisnika javne usluge te kazne za nepridržavanje obveza iz Odluke. Kazne propisuju komunalni redari i u jednom dijelu, djelatnici komunalnih tvrtki.

Seminar smo organizirali kako bismo educirali komunalno redarstvo o novim obvezama koje proizlaze iz Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom. Ovim seminarom prikazat će se djelokrug rada komunalnog redarstva te alate i mehanizme koje imaju na raspolaganju za učinkovito dostizanje komunalnog reda. U hijerarhiji kontrole postupanja s komunalnim otpadom, komunalni redari jedan su od važnijih čimbenika u JLS.

 

5. 6. 2018.

PROGRAM

9.45 – 10.00

Prijava sudionika

10.00 – 10.20

Postupanje komunalnog redarstva s obzirom na postupanje s otpadom

10.20 – 11.00

Odluka o komunalnom redu – temelj za postupanje komunalnog redarstva

11.00 – 11.15

Pauza

11.15 – 12.00

Provedba upravnog postupka: očevid, zapisnik, rješenje – primjeri iz prakse

12.00 – 12.45

Nadzor građenja te zahvati u prostoru koji nisu građenje

12.45 -13.45

Pauza

13.45 – 14.30

Nadzor vezan za Zakon o buci, Zakon o zaštiti životinja, Zakon o gradnji i

Zakon o građevinskoj inspekciji

14.30 – 15.30

Diskusija i pitanja sudionika o konkretnoj problematici u praksi

 

Lokacija održavanja: Ustanova za cjeloživotno obrazovanje CTZ, Ul. Brešćenskog 4, 10000 Zagreb

Vrijeme održavanja: 5. 6. 2018. (utorak)

Cijena seminara: 1.400,00 kn + PDV

Za sve informacije o načinu prijave i plaćanju kontaktirajte nas na: ekoadria@ekoadria.hr ili na broj telefona 052/496-602, odnosno mobitela: 099/225-2109.

Prijavnica za seminar (PDF – 118KB)