Stupanjem na snagu novog Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/2017) definirane su nove odredbe koje se tiču Elektroničkog očevidnika o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO):

  • do 15. prosinca 2017. godine obveznik vođenja e-ONTO-a dužan je registrirati najmanje jednog korisnika u e-ONTO-u
  • od 1. siječnja 2018. godine obveznik vođenja e-ONTO-a dužan je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada putem e-ONTO-a

Obveznici vođenja e-ONTO očevidnika su sve osobe koje su ishodovale dozvolu za gospodarenje otpadom, trgovac otpadom, osoba upisana u očevidnik reciklažnih dvorišta, davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i davatelj javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada.

Ostali sudionici u gospodarenju otpadom mogu voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada u pisanom obliku, a na vlastiti zahtjev mogu ga voditi i putem mrežne aplikacije.