Kako raditi u aplikaciji e-ONTO OČEVIDNIK ?

  • otvaranje e-ONTO aplikacije, registracija i prijava u sustav
  • otvaranje novog e-ONTO i e-ONTO-P obrasca
  • unos podataka u e-ONTO i e-ONTO-P obrasce
  • otvaranje novog pratećeg lista e-PL-O
  • preuzimanje / odbijanje e-PL-O od strane prijevoznika
  • preuzimanje e-PL-O od strane preuzimatelja otpada
  • promjena podataka u e-PL-O (inicirano od strane primatelja)
  • unos korekcije stanja u e-ONTO obrazac
  • storno zapisa u e-ONTO obrascu zatvaranje ONTO / ONTO-P obrasca

TERMINI / LOKACIJA ODRŽAVANJA EDUKACIJE:

PULA – 13.02.2017. – Učilište Adria, Vergarolla 2, Pula

RIJEKA – 15.02.2017. – Pomorski fakultet Rijeka, Studentska ulica 2, Rijeka

VRIJEME TRAJANJA EDUKACIJE: 9.00 – 14.00 sati

Cijena edukacije: 950,00 kn
Na cijenu se ne zaračunava PDV temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost čl. 39.st.1.točka(i).

Za sudjelovanje na edukaciji, potrebno je ispuniti prijavnicu najkasnije do 08.02. 2017. Na temelju popunjene i dostavljene prijavnice, poslati ćemo Vam ponudu po kojoj se plaća naknada za kotizaciju.

Dužnici vođenja e-ONTO očevidnika su sve osobe koje su ishodovale dozvolu za gospodarenje otpadom, trgovac otpadom, osoba upisana u očevidnik reciklažnih dvorišta, davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i davatelj javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada.

Ostali sudionici u gospodarenju otpadom mogu voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada u pisanom obliku, a na vlastiti zahtjev mogu ga voditi i putem mrežne aplikacije.