Komunalno redarstvo provodi nadzor nad provedbom odredbi komunalnog reda sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnom redu JLS. Seminar smo organizirali iz razloga što je komunalnim redarima zbog nedostatne standardizacije poslova znatno otežano snalaženje u brojnim zakonskim propisima po kojima postupaju.

Ovim seminarom prikazat će se djelokrug rada komunalnog redarstva te alate i mehanizme koje imaju na raspolaganju za učinkovito dostizanje komunalnog reda. U hijerarhiji kontrole postupanja s komunalnim otpadom, komunalni redari jedan su od važnijih čimbenika u JLS. Zbog toga je u sklopu ovog seminara fokus stavljen i na gospodarenje otpadom budući su pred jedinice lokalne samouprave postavljeni ciljevi, a Zakonom o održivom gospodarenju otpadom za nadzor je zaduženo komunalno redarstvo. Ukoliko se ciljevi ne budu ispunili predviđeno je plaćanje poticajne naknade sve do njihova ispunjenja.

28.02.2017. (utorak)

PROGRAM

9.00 – 09.30

Prijava sudionika

09.30 – 10.15

Uvodna riječ organizatora

Zakon o komunalnom gospodarstvu, komunalno redarstvo, Odluka o komunalnom redu

10.15 – 10.45

Komunalno redarstvo i zaštita okoliša u jedinicama lokalne samouprave.

Prava i obveze komunalnog redarstva obzirom na Zakon o održivom gospodarenju otpadom

10.45 – 11.00

Pauza

11.00 – 11.45

Pregled vrsta otpada iz kataloga otpada

Opasan otpad u komunalnom otpadu

Kompostiranje

11.45 – 12.30

Provedba upravnog postupka: očevid, zapisnik, rješenje.

Pregled primjera iz prakse.

12.30

Zajednički ručak.

13.30-14.00

Postupanje komunalnog redara u djelokrugu rada s:

  • napuštenim životinijama,

držanjem kućnih ljubimaca

14.00-14.30

Postupanja komunalnog redara obzrom na Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama:

  • komunalni red na plažama u javnoj uporabi

  • uklanjanje otpada s plaža u javnoj uporabi

14.30-15.15

Djelokrug rada komunalnog redarstva u smislu Zakona o gradnji i Zakona o građevinskoj inspekciji

15.15 – 15.30

Pauza

15.30 – 16.00

Nadzor građenja te zahvati u prostoru koji nisu građenje i održavanje građevina

16.00 – 16.30

Upravni postupak obzirom na Zakon o građevinskoj inspekciji; provedba i suradnja s komunalnim poduzećem i inspekcijskim službama

16.30 – 17.00

Diskusija, završetak seminara

Seminar se održava u Puli u Ustanovi za cjeloživotno učenje Adria na adresi: Vergarolla 2 (kvart Stoja – na putu prema Muzilu/autokampu Stoja)

Cijena seminara: 1300,00 kn. Na cijenu se ne zaračunava PDV temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost, čl.39. st.1.točka.
U cijenu su uključeni zajednički ručak i radni materijali.

Za sudjelovanje na seminaru, potrebno je ispuniti prijavnicu najkasnije do 22. 02. 2017. Na temelju popunjene i dostavljene prijavnice, poslat ćemo Vam ponudu po kojoj se plaća naknada za kotizaciju.