Zaštita okoliša

Tvrtka Eko.-Adria d.o.o. je pravna osoba registrirana i ovlaštena za:
 • Izradu studija o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te dokumentacije za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš
 • Izradu Elaborata zaštite okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš
 • Izradu Podloge za ishođenje znaka zaštite okoliša “Prijatelj okoliša”
 • Obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša
 • Izradu posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša
 • Izradu i/ili verifikaciju posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša
 • Izradu Odluka o komunalnom redu kojima, između ostalog, pomažemo JLS upravljanje resursima i učinkovitiji rad komunalnog redarstva

Gospodarenje otpadom

Temeljem zakonodavnog okvira i podzakonskih akata, te uporabom najboljih raspoloživih tehnika nudimo JLS izradu :
 • Planova gospodarenja otpadom uvažavajući potrebe i specifičnosti svake lokalne zajednice
 • Savjetovanje za uspostavu cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom
 • Izrada Elaborata gospodarenja otpadom
 • Pomoć u izradi dokumentacije i u postupku provođenja ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja planova i strategija na okoliš i ekološku mrežu
 • Pomoć u postupku izrade strategija razvoja i prostornih planova u odnosu na zaštićena prirodna područja i ekološku mrežu
 • Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada
 • Odluke o komunalnom redu
 • Programa smanjenja odlaganja komunalnog otpada nastalog na području JLS
 • Pomoć u izradi cjenika za javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada
Za komunalne tvrtke koje gospodare komunalnim otpadom nudimo:
 • Izradu cjenika za uslugu sakupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
 • Pomoć u izradi edukativnih materijala za korisnike usluga
 • Izradu odluka o načinu isporuke komunalne usluge sakupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada
 • Edukaciju korisnika
 • Iznalaženje najboljih tehnika, opreme i tehnologije za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom
 • Organizaciju odlaska na stručne sajmove o održivom gospodarenju otpadom (Ecomondo)
Za sve hotelijere nudimo uvođenje „zero waste“ sustava što uključuje:
 • izradu cost-benefit analize za uvođenje novog sustava
 • edukaciju zaposlenika
 • izradu elaborata prevencije nastajanja otpada
 • snimku postojećeg stanja
 • praćenje procesa prevencije nastajanja otpada i postupanja s otpadom s naglaskom na postupanja s proizvodnim otpadom

Poslovno savjetovanje

Za gospodarske subjekte nudimo pomoć u uspostavi i održavanju sustava održivog gospodarenja otpadom što uključuje:
  • Pomoć u vođenju očevidnika o nastanku i tijeku otpada (ONTO, ONTOU, ONTOG)
  • Pomoć u vođenju očevidnika o nastanku i tijeku otpada prijevoznika otpada (ONTO-P)
  • Pomoć u izradi pratećih listova za otpad (PL-O) i deklaracija o fizikalnim i kemijskim svojstvima opasnog otpada (DFKSO)
  • Izrada Plana gospodarenja otpadom proizvođača otpada – (PGO-PO)
  • Izrada godišnje prijave u Registar onečišćavanja okoliša (ROO) za obveznike prijave
  • Savjetovanje i izrada dokumentacije vezano uz upis u Očevidnik nusproizvoda i Očevidnik ukidanja statusa otpada
  • Savjetovanje i izrada dokumentacije za upis u Očevidnik obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom:

– očevidnik prijevoznika otpada
– očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom
– očevidnik trgovaca otpadom
– očevidnik reciklažnih dvorišta
– očevidnik određenih osoba koje skladište vlastiti proizvodni otpad
– očevidnik energetskih oporabitelja određenog otpada

 • Savjetovanje o gospodarenju otpadom poslovnih subjekata (prostor privremenog skladišta, označavanje spremnika …)
 • Pomoć u vođenju Očevidnika hlapivih organskih spojeva
 • Izradu EHOS i REGVOC obrazaca
 • “In-house” edukacije za tvrtke o gospodarenju otpadom i zaštiti okoliša
 • Izradu Plana za prihvat i rukovanje otpadom i ostacima tereta sa plovila

Edukacija

Nudimo:
 • Radionice za djecu i odrasle o postupanju s otpadom
 • Radionice o kompostiranju
 • Edukacija komunalnih redara
 • Različiti seminari za ciljne skupine u lancu zaštite okoliša i gospodarenja otpadom
 • Radionice o postupanju s opasnim kemikalijama (obavljanje djelatnosti
 • Edukaciju djelatnika na reciklažnom dvorištu
 • Održavanje seminara “Izobrazba o gospodarenju otpadom”
 • Održavanje seminara “Komunalno redarstvo – postupanje i ovlasti temeljem Odluka o komunalnom redu”
 • Održavanje seminara “Upravljanje otpadom na otocima”

Kemikalije

Za gospodarske subjekte koji se bave djelatnošću uvoza, unosa, proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija nudimo:
 • Pomoć pri ishodovanju dozvole za korištenje, stavljanje na tržište i proizvodnju opasnih kemikalija
 • Izradu godišnje prijave u Hrvatski zavod za toksikologiju
 • Izradu očevidnika za proizvodnju/unos/uvoz opasnih kemikalija
 • Izradu zbirnih očevidnika
 • Izradu dokumentacije potrebne za upis biocidnih proizvoda u Registar biocida
 • Izradu sigurnosno-tehničkih listova (STL-ova) i deklaracija